Λιμενικά - Τεχνικά έργα

Διαθέτουμε εκτενή εμπειρία σε έργα όπως αυτά των καθαρισμών και εκβάθυνση λιμένων και ρεμάτων