Διαχείριση αδρανών υλικών

Είμαστε σε θέση να προμηθευτούμε να παραδίδουμε και να διαχειριζόμαστε αδρανή υλικά όπως και τσιμεντοσωλήνες - κιούνια για την κατασκευή γεφυριδίων και βόθρων.